SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

วางแผนงานให้สำเร็จแบบ SMART

วางแผนงานให้สำเร็จแบบ SMART

ในชีวิตการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกปีจะต้องมีการวางแผนงานประจำปี ตั้งแต่ระดับสูง ระดับฝ่าย ระดับกอง ไล่ลงมาตามลำดับ หนึ่งในวิธีการที่ผมได้รับการอบรมเมื่อนานมาแล้ว และยังใช้ได้ดีเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย นั้นคือ SMART   ภาษาในโรงงานเรียกว่า SMART Target หรือ SMART KPI โดยแต่ละตัวสามารถอธิบายได้คร่าวๆ ดังนี้ S = Specify เฉพาะเจาะจง เป้าหมายที่ดีต้องจำเพาะจงจง มีความชัดเจนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เช่น เพิ่มยอดขายสินค้า X ให้มากกว่าปีนี้อย่างน้อย 10% เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถไปวางแผนต่อได้ M = Measurable วัดผลได้ เป้าหมายที่ดีต้องวัดผลได้ เพื่อให้เราสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร ต้องปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขตรงไหน A = Achievable เห็นผลสำเร็จ เป้าหมายที่สามารถทำได้จริง ตั้งเป้าสูงได้ แต่ไม่ใช่ตั้งไว้แบบเป็นไปไม่ได้ R = Relevant มีความสัมพันธ์กัน เป้าหมายที่ตั้งต้องมีความสัมพันธ์กันกับงานที่เราทำ มีสาวนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบ ไม่ใช่ตั้งไว้ในเรื่องที่เราไม่เกี่ยวข้องRead more about วางแผนงานให้สำเร็จแบบ SMART[…]