SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

วอ/อก7

วอ/อก7

ในเดือนมกราคมนี้ โรงงานที่มีการครอบครองวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ต้องส่งใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย หรือ วอ/อก7 ครับ ก็มีน้องที่รู้จักสอบมาถามว่า สารเคมีอะไรบ้างที่ต้องส่งรายงานเพราะมีสารเคมีเป็น 1000 ชนิดในโรงงาน พอดีน้องเขาเพิ่งได้รับมอบหมายให้ทำเป็นครั้งแรก และหัวหน้าเขาก็เพิ่งรับตำแหน่งใหม่ก็ไม่รู้ที่มาเหมือนกัน ตามกฎหมายฉบับนี้ มีบัญชีแนบท้ายรายชื่อวัตถุอันตราย จำนวน 53 รายการ ซึ่งเราต้องไปตรวจสอบกับรายการสารเคมีที่มีใช้ในโรงงานครับว่ามีรายชื่อตรงกันมั้ย ลองเข้าไปในเว็ปไซด์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็มีกฎหมายฉบับนี้และรายชื่อสารเคมีให้ดูครับ http://haz2.diw.go.th/vk7/ ถ้าตรวจสอบวัตถุอันตรายแล้ว มีรายชื่อตามที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายกฎหมาย ก็ต้องแจ้งผลิต นำเข้า หรือครอบครอง ตามแบบ วอ./อก.7 ครับ เอกสารอ้างอิง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗