SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

ป้ายบ่งชี้อันตรายสำหรับ LPG Gas Station

ป้ายบ่งชี้อันตรายสำหรับ LPG Gas Station

  เมื่อเดือนที่แล้ว มีการตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตครองครองก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG จึงมีโอกาสกลับมาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง และเอาสรุปบางส่วนมาให้ครับ จากประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เลยขอหยิบยกเนื้อหาบางจุดมาฝากกัน โดยขอยกตัวอย่างในส่วนของป้ายบ่งชี้อันตราย และป้ายคำเตือนต่างๆ ว่าจำเป็นต้องมีข้อความใดบ้าง สำหรับข้อความบังคับ นะครับ ต้องประกอบด้วยข้อความดังนี้ ติดที่ประตูทางเข้ารั้วโปร่งให้มีป้ายที่มีข้อความ ” อันตราย ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อประกายไฟ ห้ามบุคคลภายนอกเข้า ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ “ โดยข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และต้องติดป้ายไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย สำหรับข้อความที่เพิ่มจากเดิม คงเป็นข้อความห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ   สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน ต้องมีแผ่นป้ายทำด้วยโลหะติดแน่นไว้ที่ถัง โดยต้องแสดงรายละเอียดเป็นข้อความภาษาไทย และหรือภาษาอังกฤษที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ดังต่อไปนี้ (๑) มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ (๒) ชื่อRead more about ป้ายบ่งชี้อันตรายสำหรับ LPG Gas Station[…]

กฎหมายที่เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

กฎหมายที่เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

  หลังจากรู้จัก ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) กันไปบ้างแล้วในบทความก่อนหน้านี้ ใครยังไม่ได้อ่านก็สามารถย้อนกลับไปอ่านได้ที่นี่ครับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำหรับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)  ผมเพิ่งได้รับมอบหมายให้มาดูแลกระบวนการผลิตที่มีการก๊าซชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิง  จึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมและทำให้ได้รับโอกาสไปเข้าร่วมอบรมผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงได้รู้ว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG หลายฉบับมาก  โดยฉบับหลักที่เกี่ยวข้อง คือ ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2554  โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 กฎหมายฉบับนี้ได้เน้นไปที่การกำกับดูแลสถานที่ใช้ก๊าซ LPG ตามสถานประกอบการ เช่น โรงงาน, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงการใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มในครัวเรือน โดยจะมีการกำหนดสถานที่ใช้ก๊าซ LPG รวมไปถึงการใช้ภาชนะให้สอดคล้องการเก็บรักษาวัตถุอันตรายและมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามหลักสากล โดยสาระสำคัญของกฎหมาย ฉบับนี้อาทิเช่น ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตราย และไม่ต้องขึ้นทะเบียนสำหรับวัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้มีไว้ในครอบครอ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถ้ามีปริมาณการเก็บรวมกันไม่เกิน 500 กิโลกรัม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครองก๊าซฯ  Read more about กฎหมายที่เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG[…]

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  มีความต้องการสูงขึ้นมากในช่วง4-5 ปีที่ผ่าน เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคครัวเรือน  ร้านอาหาร ภัตตาคาร  อุตสาหกรรม และในรถยนต์ เนื่องจาก LPG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเผาไหม้แล้วเกิดเขม่าน้อย  ขนส่งสะดวกไม่เปลืองที่เก็บ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ย่อมาจาก Liquefied Petroleum Gas  ได้มาจากแหล่งใหญ่ 3 แหล่ง คือ  จากการแยกก๊าซธรรมชาติ  ได้มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน  และได้มาจากการนำเข้าโดยตรง โดยก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG สามารถอยู่ได้ทั้งในสถานะของเหลวและก๊าซ  ซึ่ง LPG ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ โพรเพน(Propane) และ บิวเทน(Butane)  โดยคุณสมบัติหลักๆของ ก๊าซ LPG มีดังนี้ LPG มีจุดเดือดต่ำมาก โดย Propane มีจุดเดือด -42⁰C และ Normal ButaneRead more about ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG[…]