กลิ่น ปัญหาที่น่าปวดหัว

กลิ่น ปัญหาที่น่าปวดหัว

กลิ่นเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากการรับรู้กลิ่นของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนไม่ได้กลิ่น บางคนอาจจะรับได้ บางคนอาจจะไม่พอใจ ซึ่งต้องพิจารณาไปตามแต่บุคคล ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว ผมที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องกลิ่นภายในโรงงาน ซึ่งพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ในการจัดการกลิ่นแต่ละจุด แต่ก็สามารถปรับปรุงจนปัญหาเรื่องกลิ่นให้ลดน้อยลงไป

เมื่อเดือนที่แล้ว มีเจ้าหน้าที่กรมโรงงานมาตรวจเยี่ยมโรงงาน ก็ได้เน้นย้ำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และเน้นเรื่องปัญหากลิ่นจากสถานประกอบการ และเขม่าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

บทความนี้ผมเลยขอทบทวน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลิ่น ซึ่งกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลิ่นในประเทศไทยมีอยู่หลายฉบับ

พอจะรวมได้ดังนี้ครับ

  1. 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 8 การควบคุมมลพิษ
  2. 2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535หมวด 5 เรื่อง “เหตุรำคาญ”
  3. 3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 เรื่อง “กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียหรือมลพิษ”
  4. 4. ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่ 4 เรื่อง “กำหนดให้โรงงานต้องกำจัดกลิ่น”
  5. 5. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548”
  6. 6. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ พ.ศ. 2552
  7. 7. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
  8. 8. ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test)

มีทั้งกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามและการตรวจวัดต่างๆ ต้องศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดครับ

ข้อมูลดีๆสำหรับเรื่องการจัดการกลิ่นจากกรมโรงงานตาม link นี้ครับ

http://www.pcd.go.th/info_serv/Datasmell/docmenu.htm

 

#ภาพโดย mohamed Hassan จาก Pixabay

Share this: