วางแผนงานให้สำเร็จแบบ SMART

ในชีวิตการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกปีจะต้องมีการวางแผนงานประจำปี ตั้งแต่ระดับสูง ระดับฝ่าย ระดับกอง

ไล่ลงมาตามลำดับ หนึ่งในวิธีการที่ผมได้รับการอบรมเมื่อนานมาแล้ว และยังใช้ได้ดีเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย

นั้นคือ SMART   ภาษาในโรงงานเรียกว่า SMART Target หรือ SMART KPI

โดยแต่ละตัวสามารถอธิบายได้คร่าวๆ ดังนี้

S = Specify เฉพาะเจาะจง

เป้าหมายที่ดีต้องจำเพาะจงจง มีความชัดเจนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เช่น เพิ่มยอดขายสินค้า X ให้มากกว่าปีนี้อย่างน้อย 10% เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถไปวางแผนต่อได้

M = Measurable วัดผลได้

เป้าหมายที่ดีต้องวัดผลได้ เพื่อให้เราสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร ต้องปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขตรงไหน

A = Achievable เห็นผลสำเร็จ

เป้าหมายที่สามารถทำได้จริง ตั้งเป้าสูงได้ แต่ไม่ใช่ตั้งไว้แบบเป็นไปไม่ได้

R = Relevant มีความสัมพันธ์กัน

เป้าหมายที่ตั้งต้องมีความสัมพันธ์กันกับงานที่เราทำ มีสาวนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบ ไม่ใช่ตั้งไว้ในเรื่องที่เราไม่เกี่ยวข้อง หรือ มีความสัมพันธ์น้อย ไกลตัวเกินไป

T = Time bound มีระยะเวลา

เป้าหมายทุกตัวต้องกำหนดเวลา เพื่อให้กระชับ ชัดเจน และแน่นอน ป้องกันการที่เราเฉื่อย ใช้เวลานานเกินเหตุ วึ่งเราอาจจะแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวตามที่กำหนดก็ได้

 

การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะเป็นการกำหนดแนวทางการทำงานของเรา

ลองเอาการตั้งเป้าหมายแบบ SMART ไปลองใช้ดูครับ

Share this: