รู้จัก Safety Data Sheet(SDS) กันหน่อย

ในบทความก่อนหน้านี้ ได้อธิบาย เรื่อง ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity) เช่น TEL, LD50, LC50ไปแล้วนั้น จากการสอบถามพนักงานหลายๆคน ยังพบว่าไม่ค่อยได้อ่าน หรือไม่เข้าใจ MSDS สักเท่าไร ครั้งนี้เลยขอกลับมาทบทวนเรื่องนี้อีกสักครั้งครับ

Material Safety Data Sheet(MSDS) หรือ Safety Data Sheet (SDS) เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตรายของสารเคมี องค์ประกอบของสารเคมี พิษ วิธีใช้ การเก็บ การกำจัดและการจัดการอื่นๆ  ซึ่งจะต้องมีประจำไว้ในพื้นที่ใช้งาน  มีไว้ในห้องปฏิบัติการทุกห้องเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ นอกจากมีเก็บไว้แล้ว สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการศึกษาทำความรู้จัก หรือทำความเข้าลักษณะของสารเคมีนั้นที่เราต้องใช้งานเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่มีความอันตรายสูง  ผู้ปฏิบัติงานยิ่งต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีครับ

สำหรับในข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีนั้น จะมีข้อมูลแสดงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

ข้อมูลที่อยู่ใน MSDS หรือ SDS ของสารเคมี

 1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification) จะระบุชื่อ ชื่อเคมี สูตรโมเลกุลต่างๆ 2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)
 2. การใช้ประโยชน์ (Uses)
 3. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity) เช่น LD50, LC50, IDLH, PEL, TEL ค่าต่างๆเหล่านี้สำคัญมากครับ  ผมเคยอธิบายไว้ในบทความก่อนครับ
 4. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties) เช่น สี กลิ่น  สถานะปกติ  จุดเดือด  ความถ่วงจำเพาะ
 5. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)
 6. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction) เช่น ความคงตัวทางเคมี สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว สารที่เข้ากันไม่ได้
 7. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) จะมีการระบุ NFPA Code ค่า LEL  UEL  สารดับไฟ  อันตรายจากการระเบิดและเพลิงไหม้ผิดปกติ
 8. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)
 9. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล การพิจารณาการกำจัด
 10. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE) ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE)
 11. การปฐมพยาบาล (First Aid)
 12. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)
 13. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)
 14. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)
 15. เอกสารอ้างอิง (Reference)

อ้างอิงตาม ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย  กรมควบคุมมลพิษ

สำหรับสารเคมีที่นำเข้า หรือที่มี SDS เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะมีข้อมูลแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกัน

แต่เราต้องนำ SDS ที่เป็นภาษาอังกฤษมาแปลให้เป็นภาษาไทย เพื่อสะดวกในการใช้งาน พร้อมกับสื่อสาร หรือสอนให้ผู้ทำงานเข้าใจด้วยนะครับ

เพื่อความปลอดภัย

ตัวอย่าง SDS ของสารเคมีครับ

 

NH3

LPG

Share this: