บทสรุปอุปนิสัยที่ 1-3 ชัยชนะส่วนตน

ผ่านไปแล้วกับ 3 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง ซึ่งในส่วนแรกนี้เป็นส่วนที่เรียกว่า การพึ่งพาตนเองได้ เป็นชัยชนะส่วนตน เมื่อเราฝึกนิสัยทั้ง 3 เราจะได้รับชัยชนะส่วนตน หลุดพ้นจากการที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

ดร.โควีย์ บอกว่า “การพึ่งพากันและกันอย่างมีประสิทธิผล จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการพึ่งตนเองอย่างแท้จริงเท่านั้น ชัยชนะส่วนตนต้องมาก่อนชัยชนะในสังคม

ดังนั้นก่อนที่จะเล่าถึงส่วนถัดไป ชัยชนะในสังคม ขอมาทบทวนกับ 3 อุปนิสัยแรก กันอีกครั้ง

 อุปนิสัยที่ 1 โปรแอกทีพ (Be Proactive) คุณเป็นผู้สร้าง คุณเป็นผู้ควบคุมบงการคุณเป็นผู้รับผิดชอบชีวิต คุณมีความสามารถเลือกการตอบสนอง  เน้นหนักที่การรู้ตนเอง ซึ่งผมเทียบเคียงว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง แก้ไขและเขียนบทชีวิตใหม่

อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ Begin with the End in Mind การเริ่มต้นด้วยความเข้าใจแบบชัดเจน ว่าสิ่งใดที่ถือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเรา เป็นการสร้างครั้งแรกขึ้นในใจ การสร้างภาวะผู้นำ เขียนคำปณิธานส่วนตน เป็นธรรมนูญพื้นฐานในการใช้ชีวิต

อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน Put First Things First “สิ่งสำคัญคือการทำให้สิ่งสำคัญ  สำคัญ” เป็นการสร้างครั้งที่ 2 สร้างผลงานที่จับต้องได้ เป็นการทำให้บรรลุผล เป็นลงมือปฏิบัติวันแล้ววันเล่า ลงมือทำซ้ำๆ

อุปนิสัยที่ 1 และ อุปนิสัยที่ 2 มีความสำคัญ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีก่อนอุปนิสัยที่ 3 เราไม่อาจดำเนินชีวิตโดยยึดหลักการหากไม่รู้หลักการที่ถูกต้องและไม่พัฒนาโปรแอกทีพในตัวเอง เราไม่อาจมีโปรแอกทีพ หากไม่เปลี่ยนกรอบความคิด และการดำเนินชีวิตก็อาจะไปผิดทิศทางหากเราไร้วิสัยทัศน์  เมื่อวางรากฐานไว้ดีแล้ว การดำเนินชีวิตด้วยอุปนิสัยที่ 3 ทุกการกระทำ ทุกการตัดสินใจ จะเป็นการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิผล

 

และก่อนที่จะเข้าไปสู่ชัยชนะในสังคม เราต้องเริ่มด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แบบทรงประสิทธิผล ด้วยวิธีการการฝาก “บัญชีออมใจ”  วิธีการที่จะสร้างความไว้วางใจ ความรู้สึกปลอดภัย และความเชื่อใจเราที่มีต่อบุคคลอีกคนหนึ่ง  สรุปไว้เป็น 6 วิธี คือ

  • เข้าใจผู้อื่น โดยยึดหลักการ เรื่องสำคัญของผู้อื่นจะต้องมีความสำคัญต่อเรา
  • ใส่ใจเรื่องเล็กน้อย โดยยึดหลักการ ในความสัมพันธ์ เรื่องเล็กถือเป็นเรื่องใหญ่
  • รักษาสัญญา เป็นการฝากครั้งใหญ่ เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง
  • ระบุความคาดหวังให้ชัดเจน นำความคาดหวังมาพูดคุยกัน ปรึกษาข้อตกลงที่เห็นพ้องต้องกัน
  • ประกาศบูรณภาพส่วนบุคคล รักษาสัญญาและตอบสนองความคาดหวัง ไม่ตีสองหน้า ไม่นินทาลับหลัง
  • กล่าวขอโทษด้วยความจริงใจในยามที่ถอนบัญชีออมใจ

สิ่งสำคัญให้พึงระลึกไว้ว่า ไม่มีเทคนิคพิเศษ หรือทางด่วนในการสร้าง และซ่อมแซม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นลงทุนในระยะยาว

 

ในความเห็นของผม อุปนิสัยที่ 1-3 นั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องกัน ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะบอกว่าไม่ต้องรอให้เราสำเร็จในอุปนิสัยที่ 1 ก่อนก็ตาม และอุปนิสัยที่สร้างได้ยากที่สุด ก็คือ อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน Put First Things First เพราะสิ่งนี้คือการลงมือกระทำครับ หลายๆครั้งแม้เราจะกำหนดแผนการไว้แล้วก็ตาม เราก็ไม่ทำตามทำให้ไม่บรรลุตามแผนอยู่ดี ไม่ว่าจะด้วยอุปสรรคใดก็ตาม โดยสิ่งที่มักจะขัดขวางการลงมือกระทำก็คือ วินัย ของตัวเราเองครับ การจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ต่อเนื่องเราต้องมีความอดทน มีวินัย หรือมีความเพียรอย่างที่สุด ถึงจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอุปสรรคที่สำคัญ ก็คือจิตใจตนเองได้

ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่าน ใช้ชีวิตด้วยความเพียร ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตนะครับ

++++++++++

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *