แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs)เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 9 ธันวาคม 2559 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปโดยมีสาระสำคัญ คือ ยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ใช้รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน ซึ่งผมได้ทำกราฟไว้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นตามด้านล่างครับ

ที่มา :  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางอนุญาตนำเข้า HCFCs ฉบับที่ 2 2559

หลังจากได้อ่านกฎหมายฉบับนี้ ผมก็มีเรื่องที่ไม่รู้หลายอย่าง จึงได้สืบค้นข้อมูลเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เช่น เรื่องของ สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน หรือ ODS คืออะไร  ODP คืออะไร พอสรุปคร่าวๆ ดังนี้ครับ 

สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน หรือ ODS คืออะไร

สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting substance หรือ ODS)คือ สารที่มีศักยภาพในการทาลายโมเลกุลของโอโซน เป็นสารที่มี คลอรีนหรือโบรมีนเป็นส่วนประกอบ เช่น สาร CFCs เป็นต้น กลไกการทาลายโอโซนของสาร CFC คือ เมื่อ CFC ได้รับรังสียูวีจากแสงอาทิตย์ จะแตกตัวเป็นอะตอมของคลอรีน ซึ่งจะไปรวมตัวกับอะตอมของโอโซน เกิดเป็นสารประกอบ Cl-O ซึ่งคลอรีนในสารประกอบนี้ก็จะหลุดออกมาและไปทำลายโอโซนหรือทำให้โอโซนแตกตัว

สารทำลายโอโซน ได้แก่สารพวก ฮาโลคาร์บอน (Halocarbon)  คือสารที่มีส่วนประกอบของธาตุ คลอรีน (Cl) ฟลูออรีน (F) โบรมีน (Br) คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H)  ซึ่งเป็นคำรวมที่เรียกสารทำลายโอโซนส่วนมาก เช่น  ได้แก่

– คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon, CFCs)

– ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrochlorofluorocarbon, HCFCs)

– ฮาลอน (Halons)

 – ไฮโดรโบรโมฟลูออโรคาร์บอน (Hydrobromofluorocarbon, HBFCs)

 – โบรโมคลอโรมีเทน (Bromochloromethane)

 – เมทิลคลอโรฟอร์ม (Methyl Chloroform)

 – คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride)

– เมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide

 

ค่าโอดีพี ODP คืออะไร

สารเคมีเหล่าจะนี้มีความสามารถในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน หรือที่เรียกว่า ศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting Potential, ODP) แตกต่างกัน โดยสารที่มีค่า ODP มากจะมีศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนสูงกว่าสารที่มีค่า ODP ต่ำ

ODP เป็นตัวเลขที่แสดงระดับในการทาลายโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ของสารทาความเย็น ชนิดต่างๆ โดยใช้ค่าของ R-11 เป็นมาตรฐาน คือกาหนดค่า ODP ของ R-11 =1 ส่วนสารทาความเย็นอื่นๆ มีค่า ODP ซึ่งเทียบกับ R-11 ได้ เช่น R-12 (ODP=1), R-22 (ODP=0.055) และ R-134a (ODP=0)สารทำความเย็นที่ใช้ควรมีค่า ODP เป็นศูนย์ นั่นคือต้องเป็นสารที่ไม่ทาลายโอโซน ซึ่ง สารทำความเย็นกลุ่ม CFC ซึ่งมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบนั้นจะมีสมบัติในการทำลายโอโซน โดยคลอรีนที่ถูกปล่อยออกมาจะทำปฏิกิริยากับโอโซนได้ ออกซิเจน และ คลอรีนมอนอกไซค์ (ClO)

Global Warming Potential (GWP) : เป็นตัวเลขที่แสดงระดับการทาให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยกาหนดค่า GWP ของ R-11 เป็นมาตรฐานคือ 1.0 ส่วนสารทาความเย็นอื่นมีค่าเทียบกับ R-11 ได้ดังแสดงในตาราง

 

ภาพของหลุมพร่องโอโซนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมา ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 บริเวณขั้วโลกใต้

ที่มาของรูปภาพ :https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASA_and_NOAA_Announce_Ozone_Hole_is_a_Double_Record_Breaker.png

 

อ้างอิง

http://ozone.tmd.go.th

http://www.ozonediw.org

https://th.wikipedia.org

https://www.mtec.or.th

http://eng.sut.ac.th

 นายพงศ์สินธุ์ ธนวัฒน์เสรี  “สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกันอย่างไร”

Share this: