ฉลากเขียว ร่วมด้วยช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลายคนอาจเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ติดอยู่บนสินค้าบางชนิด แล้วรู้หรือไม่ว่า สัญลักษณ์สีเขียวมีรูปหน้าเด็กยิ้ม ต้นไม้และนกที่อยู่ร่วมกันในโลกที่เห็นนี้เป็นสัญลักษณ์ “ฉลากเขียว” ของประเทศไทย

ว่าแต่ฉลากเขียวนี้คืออะไร มีดีอย่างไร บทความนี้เลยเอาเรื่องฉลากเขียวมาเล่าสู่กันฟังครับ

  • ฉลากเขียว คือ ฉลากที่รับรองและให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยคุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด
  • การรับรองเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • ฉลากเขียวที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ ขณะออกสู่ตลาด และตลอดจนการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังจากใช้งานแล้ว เช่น ส่งเสริมการนำขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์หรือกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวหมายรวมถึงสินค้าและบริการหลายประเภท ยกเว้นอาหาร ยา และเครื่องดื่ม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งสามประเภทดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยในการบริโภคโดยตรงมากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม
  • ฉลากเขียว ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าหรือการตลาด แต่จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในประเทศ ดังนั้นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศก็มีสิทธิ์สมัครขอใช้ฉลากเขียวเช่นเดียวกับผู้ผลิตภายในประเทศภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
  • ฉลากเขียว ไม่ได้เป็นรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นจึงไม่มีการออกข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งแวดล้อมหรือทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เช่น จักรยาน กลุ่มเป้าหมายจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิต

ปัจจุบันมีข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับในการรับรองกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหมด 25 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละผลิตภัณฑ์หากได้รับการรับรอง และเพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้อาทิเช่น

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น เพราะข้อกำหนดฉลากเขียวกำหนดโดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ว่าจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง และข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวจะมีความปลอดภัยจากการใช้สีและสารเคมีที่เป็นอันตรายในปริมาณที่น้อยกว่า

ในปัจจุบันการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในไทยยังจะเด่นมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางชนิดมีราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าที่ไม่ได้รับฉลากเขียว แต่ภาครัฐและเอกชนบางแห่งก็ให้ความสำคัญโดยใช้ “นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” (Green Procurement) ซึ่งจะกำหนดเป้าหมายให้จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น   

ในมุมมองของนักสิ่งแวดล้อม ก็มองว่าหากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวกันมากขึ้น ก็จะทำให้ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมลงได้และจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใส่ใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้ในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยการสนุบสนุนการใช้สินค้าฉลากเขียว

เลือกซื้อสินค้าทุกครั้ง (ถ้าทำได้)เลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากเขียวกันนะครับ

ที่มา

http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html

http://www.ecoprothailand.com/thai/eco_labels_detail.php?lid=10

คู่มือแนะนำโครงการฉลากเขียว โดยสำนักเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Share this: