กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ. 2559

         กฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีเหตุผลว่า ในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการปนเปื้อนของสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน จึงกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในกฎหมายได้ให้คำนิยามของ “ การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน” ว่า การที่ดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

มีสารปนเปื้อนสะสมในปริมาณที่ไม่เหมาะแก่การดำรงชีวิต หรือมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม   และสารปนเปื้อนที่ระบุไว้ มี 5 ชนิดได้แก่

 (1) สารอินทรีย์ระเหยง่า (2) โลหะหนัก  (3) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  (4) สารที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (5) สารอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งโรงงานที่กำหนดในท้ายกฎกระทรวงนี้ มีทั้งหมด 12 ประเภทโรงงาน จะ ต้องตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และจัดการให้การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับการตรวจสอบและส่งรายงานนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี คือ

 1. โรงงานใหม่
  • ตรวจก่อนเริ่มประกอบกิจการโรงงาน โดยเก็บรายงานผลการตรวจสอบไว้
  • ตรวจเมื่อครบกำหนด 180 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน โดยส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ตรวจ   พร้อมส่งผลการตรวจก่อนเริ่มประกอบกิจการโรงงานด้วย
 2. โรงงานที่ตั้งก่อนที่กฎหมายจะประกาศ
  • ตรวจภายใน 180 วันนับแต่กฎกระทรวงใช้บังคับ โดยส่งรายงานผลการตรวจภายใน 180 วันนับแต่วันครบกำหนดการตรวจสอบ
 • ตรวจเมื่อครบกำหนด 180 วันนับแต่วันที่ได้ตรวจสอบในครั้งแรก โดยส่งรายงานผลการตรวจภายใน 180 วันนับแต่วันครบกำหนดการตรวจ

นอกจากนี้ทุกโรงงานต้องตรวจคุณภาพดินทุก 3 ปี และตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินทุก 1  ปี  โดยจัดส่งรายงานภายใน 120 วันนับแต่วันครบกำหนดการตรวจสอบ

 

 

ถัดมา ได้มีกฎหมายใหม่ออกมาอีกฉบับได้แก่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยมีการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตาม อาทิเช่น

 • ต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในโรงงาน แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นตามภาคผนวกที่ 3 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงาน
 • โรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ให้ยื่นข้อมูลและแผนผัง ฯภายใน 29 พฤษภาคม 2560 หรือภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
 • โรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ให้ยื่นข้อมูลและแผนผัง ฯภายใน 180 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 • ต้องแจ้งข้อมูลและแผนผังฯ ครั้งต่อไปพร้อมกับการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกครั้ง
 • ต้องแจ้งข้อมูลและแผนผังฯ ทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการใช้สารปนเปื้อนภายในโรงงาน
 • ตารางเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน(ภาคผนวกที่ 1)
 • วิธีคำนวณเกณฑ์การปนเปื้อนดินภายในบริเวณโรงงาน(ภาคผนวกที่ 2)
 • ตารางบัญชีรายชื่อสารปนเปื้อนและการจำแนกความเป็นอันตรายของสารปนเปื้อน(ภาคผนวกที่ 3)
 • กำหนดแบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินให้(ภาคผนวกที่ 4)
 • มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน(ภาคผนวกที่ 5)
 • หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายในโรงงาน(ภาคผนวกที่ 6)

 

สำหรับท่านใดที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ก็ลองศึกษาดูนะครับ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก

โดยตอนนี้ทางสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน ได้จัดคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการการปฏิบัติงาน ใครที่เกี่ยวข้อง ลองโหลดไปอ่านดูครับ

 1. กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 29 เมษายน 59
 2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 29 พ.ย.59
 3. คู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
Share this: