เขื่อนป้องกันสารเคมีรั่วไหล

 

ในโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆ คือ การหกรั่วไหลของวัตถุดิบที่เป็นของเหลว

สารเคมี น้ำเสีย หรือของเหลวต่างๆในกระบวนการผลิต

สาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหาได้ อาทิเช่น

ท่อหลุดขณะขนถ่าย ท่อรับส่งรั่ว ถังบรรจุรั่ว พนักงานเผลอเรอ รับสารเคมีล้นถัง เป็นต้น

ดังนั้นเขื่อนป้องกันสารเคมีจึงมีความสำคัญ แล้วตามกฎหมายเขื่อนต้องมีปริมาตรเท่าไร

มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

หมวด 2 ข้อ 6 (7) ระบุว่า วัตถุอันตราย ที่มีขนาดของภาชนะบรรจุ ตั้งแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไปต้องสร้างเขื่อน ให้มีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณได้ทั้งหมด แต่ถ้ากรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกว่าหนึ่งถังในพื้นที่เดียวกัน ให้สร้างเขื่อนที่สามารถ เก็บกักได้เท่ากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญ่ที่สุด

 

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

หมวด 4 ข้อ 17(8) ระบุว่าให้ จัดทำเขื่อน กำแพง ทำนบ ผนัง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อกักมิให้สารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลว

ไหลออกภายนอกบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และมีรางระบายสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลไปยังที่ที่สามารถรวบรวม

เพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้มีการสะสมตกค้างโดยรางระบายต้องแยกจากระบบระบายน้ำ

ฉบับนี้ไม่ระบุปริมาตรเขื่อน แต่บอกให้แยกรางระบายออกจากระบบระบายน้ำ ซึ่งหลายๆถังเก็บสารเคมี มักจะอยู่นอกอาคารซึ่งจะแยกรางระบายไม่ให้ปะปนกันนั้นทำได้ยาก จึงมักใช้รางระบายน้ำเดียวกัน แต่ปิดกั้นด้วยประตู หรือวาล์วปิดแทน

ซึ่งต้องบอกว่า ขอให้ระมัดระวังตรวจสอบเป้นประจำ เพราะมักจะมีการเผลอเปิดทิ้งไว้ หรือลืมปิดหลังจากปล่อยน้ำฝนทิ้ง หลังฝนตก

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีเขื่อนไว้รองรับเหตุฉุกเฉิน เราก็ไม่ควรละเลยระบบป้องกันต่างๆ ทั้งที่ต้นทาง เช่น ระบบป้องกันล้นถัง ระบบปิดอัตโนมัติ หรือ เสียงเตือนต่างๆ รวมทั้งระบบป้องกันปลายทาง เช่น ระบบตรวจจับการรั่วไหลต่างๆ ประตูน้ำฉุกเฉิน

รวมถึงแผนระงับเหตุ และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆเป็นประจำด้วยนะครับ

 

ที่มา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

Share this: